Central Sopot Hostel

Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych osobowych jest Hurtownia Obuwia Oświt Andrzej Oświt z siedzibą 05-502 Piaseczno ul. Główna 11/13;

dane kontaktowe: tel. 693 444 500, e-mail: oswit@vp.pl

Pani/ Pana dane osobowe:_______________________________________________

  1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ( strona umowy)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), dalej zwanego RODO,  w celu  wykonania umowy najmu z osobą której dane dotyczą; 

2)     mogą zostać udostępnione  osobom trzecim tj. podmiotom  świadczącym obsługą administracyjno-organizacyjną na rzecz administratora w szczególności biura rachunkowe, zarządca nieruchomości;

3) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o rachunkowości,  archiwizacji, dochodzenia wierzytelności ;

4)nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane;

5)  nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Pan prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania ;
  2. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

3)  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i  jest  Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania  a skutkami ich nie podania będzie nie zawarcie umowy lub niemożliwość jej wykonania.

Comments are closed.